rechtsbijstand

wanneer je inkomsten onder de bepaalde grens liggen, kan je vrijgesteld worden van het betalen van gerechtskosten of andere kosten van een procedure. Die worden dan door de Staat betaald. Voor je de procedure opstart moet je aan de rechter vragen of hij…

rechtsplegingsvergoeding

vergoeding van de advocatenkosten voor de winnende partij, te betalen door de verliezende partij.

referentieadres

Een administratief adres voor mensen die geen vaste woonplaats in België hebben. Het adres is enkel om administratief in orde te zijn, je woont er niet echt. Het is mogelijk bij het OCMW, bij een privépersoon of bij sommige rechtspersonen.

regels van behoorlijk bestuur

Regels die de overheid moet respecteren bij elke beslissing en die ervoor moeten zorgen dat de overheid zijn burgers goed bestuurt.

reservataire erfgenamen

Erfgenamen die je niet volledig kan onterven. Ze hebben altijd recht op een gedeelte van de erfenis. Je echtgeno(o)t(e) en je kinderen zijn reservataire erfgenamen.

reserve

gedeelte van je erfenis dat je niet kan wegschenken. Sommige erfgenamen, zoals je kinderen, kan je niet onterven. Zij zijn 'reservataire erfgenamen' en hebben altijd recht op een gedeelte van de erfenis.

Resultaatsverbintenis

Een resultaatsverbintenis houdt in dat een persoon een precies resultaat moet bereiken.

roerende goederen

Goederen die kunnen verplaatst worden, zoals een auto, geld, meubels, ...

rolrechten

de kosten die je aan de overheid moet betalen voor het voeren van een procedure. De rechter beslist op het einde van de procedure welke partij ze moet betalen

Schengengebied

gebied dat bestaat uit de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal…

schenking

een akkoord waarbij iemand een deel van zijn/haar vermogen geeft aan een andere persoon die de schenking aanvaard heeft.

schijnerkenning

De erkenning van een kind gebeurt enkel om een verblijfskaart te krijgen voor de vader, de moeder of voor het kind. Er is geen ouder-kind relatie.

schijnhuwelijk

Een huwelijk dat enkel bedoeld is om een verblijfskaart te krijgen voor één van de echtgenoten.

schijnrelatie

Een relatie die enkel bedoeld is om een verblijfskaart te krijgen voor één van de partners. Het kan gaan om een geregistreerd partnerschap of een feitelijke relatie.

Sefor

SEFOR is een afkorting van SEnsibilisering, FOllow-up en Return. Het is een dienst van de DVZ die als doel heeft om personen die een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten op te volgen en na te gaan of ze terugkeren naar hun land van…

solidaire schuld

een schuld met meerdere schuldenaars waarbij één van hen door de schuldeiser gevraagd kan worden om het hele bedrag te betalen. De aangesproken schuldenaar moet het geheel betalen en kan het teveel betaalde daarna terugvragen aan de andere schuldenaars.

staatloze

een vreemdeling die door geen enkele staat als zijn/haar onderdaan wordt beschouwd. De familierechtbank beslist of iemand als staatloze wordt erkend.

stafhouder

plaatselijk hoofd van de Orde van Advocaten per balie van advocaten.

statuten van een vereniging

de basisregels van een vereniging. Er staat in wat het doel is van de vereniging, wanneer die is opgericht, wie de verantwoordelijken zijn, enz. De statuten zijn gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

successierechten

Erfbelasting. De belasting die je betaalt op wat je via een erfenis krijgt.