uitstel

als je een straf met uitstel krijgt hoef je de straf niet of slechts gedeeltelijk te ondergaan. De voorwaarde daarvoor is dat je niet opnieuw dezelfde fout begaat. Een straf met uitstel kan worden beslist door een rechter of door een instellingen zoals…

uitvoerbaar bij voorraad

de (gedwongen) uitvoering van de beslissing van de rechter voordat de termijn om in beroep te gaan voorbij is of voor de rechter in beroep een nieuwe beslissing heeft genomen

uitvoerbare titel

Een juridisch document dat officieel een bepaald recht vaststelt. Dat document is nodig om het recht dat erin staat te laten uitvoeren. Op basis van een uitvoerbare titel kan je aan een gerechtsdeurwaarder vragen om bijvoorbeeld beslag te leggen. De…

Unieburger

een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie. Het gaat om de volgende landen: Bulgarije, Zuid-Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,…

vaste datum

Een document (zoals een huurovereenkomst) krijgt een vaste datum op het moment dat het bestaan van het document niet meer in twijfel kan worden getrokken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door de registratie op het registratiekantoor. Vanaf die datum moet…

vermogen

al je rechten en plichten die je in geld kan uitdrukken. Je vermogen omvat 2 categorieën: activa (je goederen (zoals auto, huis, tv), inkomsten, schuldvorderingen,...) en passiva (schulden).

verstek

wanneer één van de partijen niet opdaagt op de zitting van de rechtbank, hoewel die wel correct werd opgeroepen. De beslissing die de rechter dan neemt, is een beslissing bij verstek.

vertegenwoordiger

Iemand die in jouw plaats beslissingen neemt of handelingen stelt. Een vertegenwoordiger handelt in jouw naam en voor jouw rekening.

vertrouwenspersoon

iemand die je vertrouwt en die je bijstaat tijdens belangrijke contacten in verschillende levensdomeinen. Je kan een vertrouwenspersoon hebben voor je contacten met het OCMW, bij de uitoefening van je patiëntenrechten, als je een bewindvoerder hebt, enz…

vervaldatum

De datum waarop de schuld betaald moet zijn.

verweerder

De partij die een oproeping krijgt bij de rechtbank omdat de tegenpartij (eiser) wil dat de rechter hem verplicht om een som geld te betalen of iets te doen.

verzoekschrift

Een document waarmee je een procedure voor de rechtbank kan beginnen. Je zet in het verzoekschrift je vraag aan de rechtbank en je bezorgt het document aan de griffie van de rechtbank. De wet bepaalt voor welke procedures je een dagvaarding moet…

verzoekschrift voor hoger beroep

verzoekschrift waarmee je aan een rechter van een hogere graad vraagt om je zaak opnieuw te onderzoeken en een andere beslissing te nemen

vetorecht

het recht om zich tegen een bepaalde beslissing of vraag te verzetten zonder dat iemand anders daartegen kan ingaan.

volmacht

Een verklaring waarin je iemand de toestemming geeft om in jouw naam een handeling te stellen die jou verbindt. Bijvoorbeeld: iemand met een volmacht koopt iets in jouw naam en jij moet daarna de prijs betalen.

vonnis

een beslissing van een rechter in een rechtbank

werkdag

een dag waarop er normaal wordt gewerkt: de winkels, de administraties enz. zijn open. Het kan om iedere kalenderdag gaan, behalve om zondag of een wettelijke feestdag.

wilsonbekwaam

als je niet (meer) in staat bent om je wil te uiten (door een fysieke of een mentale toestand). Wilsonbekwaamheid is een feitelijke vaststelling. Bijvoorbeeld: een notaris beoordeelt of een bejaarde persoon wils(on)bekwaam is om een testament te…

woonstcontrole

een controle van de wijkagent om te zien of je effectief woont op je domicilieadres.

zaak naar de rol

je wil een procedure voor de rechtbank voorlopig niet laten behandelen door de rechter. Het dossier wordt voorlopig on hold gezet.