aangifte van de nalatenschap

Een inventaris van het vermogen van de overledene. Alles wat in de erfenis zit, moet worden vermeld. Op basis daarvan worden de successierechten berekend.

aanslagbiljet

Document dat je krijgt van de belastingen na je aangifte. Het vermeldt je inkomsten en de berekening van je belastingen. Tot slot staat er hoeveel je moet bijbetalen of terugkrijgen.

aanslagjaar

Het jaar waarin je de aangifte van je belastingen moet invullen. De aangifte gaat over de inkomsten van het jaar ervoor.

adviserend geneesheer

Een arts die controleert of je voldoet aan de voorwaarden om een vergoeding te krijgen van het ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

akte van rechtsingang

Een officieel document waarmee je een procedure bij de rechtbank opstart. Dat kan op verschillende manieren: met een dagvaarding, met een verzoekschrift of met een gezamenlijk verzoekschrift

ambtelijke schrapping

Als de politie vaststelt dat je niet meer op je officiële adres verblijft en niemand weet waar je verblijft, dan schrapt de gemeente je van je adres.

antwoordconclusie

in een antwoordconclusie geeft een partij een antwoord op de argumenten van de tegenpartij in een conclusie

apostille

een vereenvoudigde vorm van legalisatie die geldt tussen sommige landen. Hun documenten kunnen zo gemakkelijker in een ander land worden gebruikt.

arbeidsgeneesheer

Een arts die de gezondheid en het welzijn van de werknemers in een bedrijf bewaakt. Zijn/haar taak is preventief. Daarnaast beslist de arbeidsgeneesheer over de mogelijkheid tot re-integratie van een zieke werknemer.

arbeidsreglement

document met praktische afspraken tussen werknemers en werkgevers binnen een bedrijf. Je vindt er bijvoorbeeld het uurrooster van de middagpauze in of de manier waarop je je werkgever moet verwittigen als je ziekt bent.

attest van immatriculatie

een voorlopige verblijfskaart. Je krijgt de kaart in afwachting van een beslissing over je verblijfsaanvraag, bijvoorbeeld bij een aanvraag om internationale bescherming, gezinshereniging, enzovoort. De kaart wordt ook de 'oranje kaart' genoemd.