homologeren

goedgekeurd worden door de rechtbank, zodat het afdwingbaar wordt.

Hoofdarts

Een synoniem is de geneesheer-diensthoofd. Die arts staat in voor de goede gang van zaken in zijn dienst.

huwelijksquotiënt

een berekening van de belastingen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden waarbij één van beiden een zeer beperkt of geen inkomen heeft. Een gedeelte van het inkomen van de ene partner wordt als inkomen van de andere geteld. Omdat beide inkomens op die…

in natura

door middel van goederen of diensten, niet met geld.

in raadkamer

wanneer de rechtbank een gesloten zitting houdt, zonder publiek.

individuele rekening

een attest dat je krijgt van het sociaal secretariaat waarop staat hoeveel je gewerkt hebt gedurende een bepaalde periode.

ingebrekestelling

schriftelijk bericht aan de tegenpartij met de vaststelling dat die zijn plichten niet nakomt en een verzoek om dat binnen een bepaalde termijn nog te doen.

inleidingszitting

de eerste zitting van het proces voor de rechtbank. Vaak wordt er op de inleidingszitting nog niet gepleit over de zaak, maar maken de partijen praktische afspraken gemaakt over het verloop van het proces

instaatstelling

de periode die de partijen bij een procedure voor de rechtbank nodig hebben om een zaak, die als is begonnen op de rechtbank, voor te bereiden om te pleiten.

kamer van inbeschuldigingstelling

De KI behandelt onder andere beroepen tegen de raadkamer, bijvoorbeeld tijdens een voorlopige hechtenis. Het is een onderzoeksgerecht en houdt toezicht op een lopend onderzoek.

kort geding

procedure die zo dringend is dat je niet kan wachten tot er een beslissing wordt genomen volgens de normale procedure. Je kan dan aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een voorlopige beslissing vragen. Je moet aantonen waarom de zaak zo…

kort geding

De voorzitter van de rechtbank kan in dringende gevallen voorlopige maatregelen nemen. Die gelden in afwachting van een definitieve beslissing. De snelle, voorlopige beslissing is een beslissing in kort geding.

korte debatten

de verzoeker en de verweerder pleiten op de inleidingszitting over de zaak. Het gaat meestal om eenvoudige zaken

laissez-passer

een document waarmee je zonder paspoort naar je land van herkomst kan reizen.

legalisatie

bij legalisatie plaatst de ambassade of het consulaat van België een sticker op een buitenlands document. Daardoor kan het document in België worden gebruikt. De legalisatie bevestigt dat het document door de bevoegde ambtenaar is opgesteld.

mantelzorgverlof

verlof dat een werknemer kan opnemen om voor iemand te zorgen die zorg nodig heeft door zijn ziekte, hoge leeftijd, handicap. Het mantelzorgverlof wordt voltijds of deeltijds opgenomen. De werknemer krijgt een vergoeding van de RVA.

MediPrima

een online platform waarin een beslissing van het OCMW om dringende medische hulp toe te kennen vermeld staat.

Middelenverbintenis

Een middelenverbintenis houdt in dat een persoon zich inzet en er alles aan doet om het verwachte resultaat te bereiken. Het is geen garantie dat het resultaat bereikt wordt. Een ander woord voor een middelenverbintenis is een inspanningsverbintenis.

minnelijke invordering

Elke handeling die bedoeld is om je aan te zetten om je schuld te betalen omdat anders een procedure voor de rechtbank wordt opgestart. Bijvoorbeeld: een aangetekende brief van een incassobureau.

moederschapsverlof

Het moederschapsverlof is een soort verlof voor zwangere vrouwen of nieuwe moeders. Voor werknemers in loondienst duurt het moederschapsverlof in principe 15 weken, opgesplitst in een periode voor en na de bevalling.