eigenhandig testament

Een testament dat je volledig zelf met de hand schrijft. Het moet de datum bevatten en door jou ondertekend zijn. Je kan kiezen of je het zelf bijhoudt of laat registreren.

eiser

De partij die een procedure opstart bij de rechtbank en die iets vraagt van de tegenpartij (een som geld betalen, iets doen of iets niet doen).

enkel vakantiegeld

Tijdens je vakantiedagen betaalt je werkgever je je loon verder uit, alsof je was gaan werken.

euthanasie

Een arts beëindigt het leven van een patiënt die er uitdrukkelijk en herhaald om vraagt. De patiënt is ongeneeslijk zijn en lijdt ondraaglijk.

familiedossier

Een familiedossier is een dossier bij de familierechtbank met alle procedures rond familiale conflicten binnen jouw gezin (ouder (s) + kinderen).

Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens

een publieke instelling die streeft naar een samenleving waar de mensenrechten van iedereen op gelijke wijze worden gerespecteerd.

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand

Fonds waaruit het ereloon van pro-Deoadvocaten wordt betaald. Het Fonds krijgt zijn inkomsten via de bijdragen van sommige partijen in een procedure voor de rechtbank

garant

Iemand die zich verbindt om de verblijfskosten, medische kosten en repatriëringskosten te betalen van een vreemdeling die voor een kort verblijf naar België komt.

gelegaliseerde toestemming

een ondertekende toestemming waarvan de handtekening door de gemeente is nagekeken en als echt is verklaard.

gemeenschappelijk verzoekschrift

een verzoekschrift dat je samen met je tegenpartij opmaakt en waarin jullie aan de rechter vragen om een beslissing te nemen over jullie conflict. Je kan iedere procedure opstarten via een gezamenlijk verzoekschrift.

gerechtelijk aanzuiveringsplan

Een gerechtelijk aanzuiveringsplan is een plan over hoe je schulden afbetaald worden. Het plan wordt opgelegd door de rechter. De schuldeisers kunnen niet weigeren. 

gerechtelijk arrondissement

België is opgesplitst in 12 gerechtelijke arrondissementen. Per gerechtelijk arrondissement is er 1 rechtbank van eerste aanleg. Rechters, procureurs des Konings en gerechtsdeurwaarders zijn bevoegd binnen het gerechtelijk arrondissement waarvoor ze…

gerechtsbrief

Een gerechtsbrief een aangetekende brief van de griffie van de rechtbank. Het kan bijvoorbeeld een oproeping zijn voor een zitting of de mededeling van een beslissing van de rechtbank. Als de bestemmeling de brief ontvangt ondertekent hij een…

gerechtsdeurwaarder

Een openbare ambtenaar die benoemd is door de Koning. Hij zorgt voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen. Daarnaast zorgt hij ook voor dagvaardingen, officiële kennisgevingen, vaststellingen, ... Hij krijgt daarvoor de opdracht van één van de…

gerechtskosten

de kosten voor een procedure voor de rechtbank: kosten voor de dagvaarding, rolrechten, attesten, enz.

gewaarborgd loon

het loon dat je werkgever je tijdens de eerste periode dat je ziek bent verder uitbetaalt, alsof je aan het werk was. Daarna krijg je een uitkering van het ziekenfonds.

gezamenlijk verzoekschrift

Een document waarmee je een procedure voor de rechtbank kan beginnen. Je stelt samen met de tegenpartij een verzoekschrift op. Elke partij licht zijn standpunt toe. Je kan het in elke procedure voor de rechtbank gebruiken.

goede huisvader

een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon: iemand die de nadelen en risico's van een keuze probeert in te schatten en die vervolgens ook probeert te voorkomen.

griffie

de griffie is het secretariaat van de rechtbank. De griffie zorgt voor de administratie van de rechtbank: verzenden van de oproepingen, documenten klasseren in dossiers, beantwoorden van vragen aan het loket, enz. Iedere rechtbank heeft een griffie. Er…

handelingsbekwaam

je kan zelfstandig beslissen over je goederen en je persoon, bijvoorbeeld: een lening aangaan, beslissen waar je gaat wonen. Je wordt handelingsbekwaam op je 18de. Personen met een geestelijke of lichamelijke beperking kunnen door de rechter…