balie

de organisatie van alle advocaten van eenzelfde gerechtelijk arrondissement.

bemiddelingsrekening

Een bemiddelingsrekening is een bankrekening die de schuldbemiddelaar voor je opent bij de start van de collectieve schuldenregeling (CSR). Je inkomsten worden op die rekening gestort. Met het geld op de bemiddelingsinkomsten betaalt je schuldbemiddelaar…

beraad

de rechter heeft de argumenten van de partijen gehoord. De partijen kunnen geen nieuwe argumenten toevoegen of bewijsstukken. De rechter bestudeert de zaak en komt tot een beslissing

beschikbaar gedeelte

gedeelte van je erfenis waar je vrij over kan beschikken door een schenking of testament.

beschikkende gedeelte

het laatste en belangrijkste gedeelte van een conclusie, waarin je zegt wat je wil dat de rechter beslist

beslag

Een manier om een schuld gedwongen in te vorderen. Er kan beslag gelegd worden op je inkomsten of op je goederen. Je kan vanaf dan niet meer zelf beslissen wat er met je goederen of inkomsten gebeurt. Ze worden gebruikt om je schuld te betalen. Beslag…

beslagrechter

Rechter die bevoegd is voor alle conflicten rond de uitvoering van beslag. Hij maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg.

beslissingen op tegenspraak

beslissing van de rechtbank in een procedure waarbij de 2 partijen aanwezig zijn

betalingsfaciliteiten

Mogelijkheden om de betaling later te doen of in stukken af te betalen.

betekenen

officieel via een gerechtsdeurwaarder iemand op de hoogte brengen.

betekening

officiële kennisgeving via een gerechtsdeurwaarder

bevolkingsregister

Register met de namen van de Belgen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een bepaalde gemeente. Vreemdelingen die al meer dan 5 jaar legaal in België verblijven kunnen er ook in worden opgenomen.

bewijsstukken

de documenten (brieven, facturen, foto’s, betalingsbewijzen …) die je tijdens een procedure aan de rechter toont om je standpunt te verduidelijken

bezit van staat

wanneer men zich steeds heeft gedragen alsof men de ouder van het kind was en ook door de buitenwereld steeds als de ouder is beschouwd.

bijlage 13quinquies

Een A4-formulier dat je krijgt als het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS) je vraag om internationale bescherming heeft geweigerd. De weigering is definitief want de termijn om in beroep te gaan is verstreken of je beroep is geweigerd…

bijlage 15

Een A4-formulier dat je in sommige procedures krijgt in afwachting van een beslissing over de toekenning of de verlenging van je verblijfskaart. Je krijgt ook een bijlage 15 als je verblijf is goedgekeurd maar je nog op de elektronische kaart moet…

bijlage 19

Een A4-formulier dat je krijgt als je als Unieburger een aanvraag voor een verblijfskaart hebt ingediend, bijvoorbeeld als werknemer, als werkzoekende, als student. 

bijlage 19ter

Een A4-formulier dat je krijgt als je als derdelander in België een aanvraag gezinshereniging doet met een Unieburger of met een Belg. 

bijlage 20

een A4-formulier dat je krijgt als je aanvraag voor een verblijfskaart als Unieburger of als familielid van een Unieburger of Belg is geweigerd

bijlage 21

een A4 formulier dat je krijgt als de Dienst Vreemdelingenzaken je verblijfskaart als Unieburger of als familielid van een Unieburger of Belg intrekt.