Woordenlijst

b

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

balie de organisatie van alle advocaten van eenzelfde gerechtelijk arrondissement.
beschikbaar gedeelte gedeelte van je erfenis waar je vrij over kan beschikken door een schenking of testament.
beschikkende gedeelte het laatste en belangrijkste gedeelte van een conclusie, waarin je zegt wat je wil dat de rechter beslist
beslag Een manier om een schuld gedwongen in te vorderen. Er kan beslag gelegd worden op je inkomsten of op je goederen. Je kan vanaf dan niet meer zelf beslissen wat er met je goederen of inkomsten gebeurt. Ze worden gebruikt om je schuld te betalen. Beslag leggen gebeurt altijd door een gerechtsdeurwaarder. Er kan bewarend (preventief om de goederen te behouden) of uitvoerend (om de goederen te verkopen) beslag gelegd worden.
beslagrechter Rechter die bevoegd is voor alle conflicten rond de uitvoering van beslag. Hij maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg.
betalingsfaciliteiten Mogelijkheden om de betaling later te doen of in stukken af te betalen.
betekenen officieel via een gerechtsdeurwaarder iemand op de hoogte brengen.
betekening officiële kennisgeving via een gerechtsdeurwaarder
bevolkingsregister Register met de namen van de Belgen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een bepaalde gemeente. Vreemdelingen die al meer dan 5 jaar legaal in België verblijven kunnen er ook in worden opgenomen.
bewijsstukken de documenten (brieven, facturen, foto’s, betalingsbewijzen …) die je tijdens een procedure aan de rechter toont om je standpunt te verduidelijken
bezit van staat wanneer men zich steeds heeft gedragen alsof men de ouder van het kind was en ook door de buitenwereld steeds als de ouder is beschouwd.
billijkheidsredenen Redenen die zorgen dat het in een bepaalde concrete situatie redelijker en rechtvaardiger is om af te wijken van de normale gang van zaken.