vervaldatum

De datum waarop de schuld betaald moet zijn.

verweerder

De partij die een oproeping krijgt bij de rechtbank omdat de tegenpartij (eiser) wil dat de rechter hem verplicht om een som geld te betalen of iets te doen.

verzoekschrift

Een document waarmee je een procedure voor de rechtbank kan beginnen. Je zet in het verzoekschrift je vraag aan de rechtbank en je bezorgt het document aan de griffie van de rechtbank. De wet bepaalt voor welke procedures je een dagvaarding moet…

verzoekschrift voor hoger beroep

verzoekschrift waarmee je aan een rechter van een hogere graad vraagt om je zaak opnieuw te onderzoeken en een andere beslissing te nemen

vetorecht

het recht om zich tegen een bepaalde beslissing of vraag te verzetten zonder dat iemand anders daartegen kan ingaan.

visum

een sticker in je paspoort. Het is het toegangsbewijs voor België of het Schengengebied.

volmacht

Een verklaring waarin je iemand de toestemming geeft om in jouw naam een handeling te stellen die jou verbindt. Bijvoorbeeld: iemand met een volmacht koopt iets in jouw naam en jij moet daarna de prijs betalen.

vonnis

een beslissing van een rechter in een rechtbank

werkdag

een dag waarop er normaal wordt gewerkt: de winkels, de administraties enz. zijn open. Het kan om iedere kalenderdag gaan, behalve om zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag. Opgelet! In het arbeidsrecht en sociale zekerheid wordt de zaterdag wél als…

wilsonbekwaam

als je niet (meer) in staat bent om je wil te uiten (door een fysieke of een mentale toestand). Wilsonbekwaamheid is een feitelijke vaststelling. Bijvoorbeeld: een notaris beoordeelt of een bejaarde persoon wils(on)bekwaam is om een testament te…

woonstcontrole

een controle van de wijkagent om te zien of je effectief woont op je domicilieadres.

zaak naar de rol

je wil een procedure voor de rechtbank voorlopig niet laten behandelen door de rechter. Het dossier wordt voorlopig on hold gezet.

zitting

een bijeenkomst van de partijen, de rechter en eventueel de procureur des Konings op de rechtbank. Elke partij verdedigt zijn standpunt voor de rechter

zorgwoning

een woning waarin een aparte kleine wooneenheid bestaat die bedoeld is voor maximum 2 personen. 1 van die personen is hulpbehoevend. De hulpbehoevende persoon heeft zijn of haar domicilie op het adres van de woning.

zwarte lijst

De zwarte lijst is een lijst voor wanbetalers. Als je je lening of krediet niet op tijd of niet terugbetaalt, dan kom je op de zwarte lijst. Omdat je op die lijst staat, kan je geen nieuwe leningen of kredieten afsluiten. Die lijst is opgesteld door…