Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

een administratieve rechtbank waarbij je in beroep kan gaan tegen een beslissing rond je recht om als vreemdeling in België te verblijven.

rechtsbijstand

wanneer je inkomsten onder de bepaalde grens liggen, kan je vrijgesteld worden van het betalen van gerechtskosten of andere kosten van een procedure. Die worden dan door de Staat betaald. Voor je de procedure opstart moet je aan de rechter vragen of hij…

rechtsplegingsvergoeding

vergoeding van de advocatenkosten voor de winnende partij, te betalen door de verliezende partij.

referentieadres

Een administratief adres voor mensen die geen vaste woonplaats in België hebben. Het adres is enkel om administratief in orde te zijn, je woont er niet echt. Het is mogelijk bij het OCMW, bij een privépersoon of bij sommige rechtspersonen.

regels van behoorlijk bestuur

Regels die de overheid moet respecteren bij elke beslissing en die ervoor moeten zorgen dat de overheid zijn burgers goed bestuurt.

reservataire erfgenamen

Erfgenamen die je niet volledig kan onterven. Ze hebben altijd recht op een gedeelte van de erfenis. Je echtgeno(o)t(e) en je kinderen zijn reservataire erfgenamen.

reserve

gedeelte van je erfenis dat je niet kan wegschenken. Sommige erfgenamen, zoals je kinderen, kan je niet onterven. Zij zijn 'reservataire erfgenamen' en hebben altijd recht op een gedeelte van de erfenis.

Resultaatsverbintenis

Een resultaatsverbintenis houdt in dat een persoon een precies resultaat moet bereiken.

roerende goederen

Goederen die kunnen verplaatst worden, zoals een auto, geld, meubels, ...

rolrechten

de kosten die je aan de overheid moet betalen voor het voeren van een procedure. De rechter beslist op het einde van de procedure welke partij ze moet betalen