minnelijk aanzuiveringsplan

Een minnelijk aanzuiveringsplan is een plan over hoe je schulden afbetaald worden waarmee iedereen akkoord gaat. De schuldbemiddelaar onderhandelt met je schuldeisers om tot een minnelijk aanzuiveringsplan te komen. 

minnelijke invordering

Elke handeling die bedoeld is om je aan te zetten om je schuld te betalen omdat anders een procedure voor de rechtbank wordt opgestart. Bijvoorbeeld: een aangetekende brief van een incassobureau.

moederschapsverlof

Het moederschapsverlof is een soort verlof voor zwangere vrouwen of nieuwe moeders. Voor werknemers in loondienst duurt het moederschapsverlof in principe 15 weken, opgesplitst in een periode voor en na de bevalling.

nalatigheidsintresten

Intresten die beginnen te lopen wanneer de schuld niet (volledig) betaald is op de datum dat die betaald moest zijn.

naturalisatie

uitzonderlijke procedure waarbij iemand Belg wordt omdat hij/zij zich uitzonderlijk verdienstig heeft gemaakt of een bijzonder uitstraling kan geven aan België. Naturalisatie is een gunst voor iemand die niet via een andere procedure Belg kan worden…

nomenclatuur van het RIZIV

Lijst van medische zorgen die door de overheid worden terugbetaald.

notarieel testament

Een testament dat je dicteert aan de notaris in het bijzijn van 2 getuigen of een andere notaris.

onroerend goed

Een goed dat niet verplaatst kan worden, zoals een stuk grond en alles wat vast met de grond verbonden is. Bijvoorbeeld een huis, een schuur of een garage.

ontvankelijk

de formele regels zijn gerespecteerd: het beroep of de aanvraag is binnen de termijn ingediend, de verplichte vermeldingen staan er in, de verplichte stukken zijn toegevoegd, enz.. Als het beroep of de aanvraag ontvankelijk is, wordt onderzocht of het…

onverdeeldheid

wanneer verschillende personen een zelfde recht hebben (zoals een eigendomsrecht) in een bepaald goed, zonder dat ieders deel afzonderlijk kan aangewezen worden.

opzeggingstermijn

de opzeggingstermijn is de periode tussen de opzegging van de overeenkomst en het effectieve einde van de overeenkomst.

opzeggingsvergoeding

een werkgever of een werknemer moet een opzeggingsvergoeding betalen als de werknemer niet werkt tijdens de opzeggingstermijn of als de regels rond het einde van de overeenkomst niet werden gerespecteerd.

ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is het geheel aan beslissingen dat ouders kunnen en moeten nemen voor hun minderjarige kinderen, zoals de opvoeding, de woonplaats, medische behandelingen, religie, enz.

overmacht

Je spreekt van overmacht als je je verplichtingen onmogelijk kan nakomen door een gebeurtenis waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent.

Penale boete

Een penale boete is een boete die je krijgt omdat je een misdrijf hebt gepleegd. Het is een boete die door de strafrechter is opgelegd.

persoon met een beperkte zelfredzaamheid

een persoon die niet of in beperkte mate in staat is om zelfstandig te leven en/of te beslissen. De beperkte zelfredzaamheid is het gevolg van een geestelijke en/of een lichamelijke beperking. Er zijn verschillende hulp- en beschermingsmaatregelen voor…

pleitzitting

de zitting waarop de partijen pleiten over de zaak. De pleitzitting heeft plaats na de conclusies van de partijen

procureur des Konings

Een magistraat die deel uitmaakt van het openbaar ministerie (of het parket). Hij moet het belang van de maatschappij vertegenwoordigen. Daarom speelt hij een belangrijke rol in burgerlijke zaken waar minderjarigen in betrokken zijn en in strafzaken.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

een administratieve rechtbank waarbij je in beroep kan gaan tegen een beslissing rond je recht om als vreemdeling in België te verblijven.

rechtsbijstand

wanneer je inkomsten onder de bepaalde grens liggen, kan je vrijgesteld worden van het betalen van gerechtskosten of andere kosten van een procedure. Die worden dan door de Staat betaald. Voor je de procedure opstart moet je aan de rechter vragen of hij…