nalatigheidsintresten

Intresten die beginnen te lopen wanneer de schuld niet (volledig) betaald is op de datum dat die betaald moest zijn.

naturalisatie

uitzonderlijke procedure waarbij iemand Belg wordt omdat hij/zij zich uitzonderlijk verdienstig heeft gemaakt of een bijzonder uitstraling kan geven aan België. Naturalisatie is een gunst voor iemand die niet via een andere procedure Belg kan worden…

nomenclatuur van het RIZIV

Lijst van medische zorgen die door de overheid worden terugbetaald.

notarieel testament

Een testament dat je dicteert aan de notaris in het bijzijn van 2 getuigen of een andere notaris.

onroerend goed

Een goed dat niet verplaatst kan worden, zoals een stuk grond en alles wat vast met de grond verbonden is. Bijvoorbeeld een huis, een schuur of een garage.

ontvankelijk

de formele regels zijn gerespecteerd: het beroep of de aanvraag is binnen de termijn ingediend, de verplichte vermeldingen staan er in, de verplichte stukken zijn toegevoegd, enz.. Als het beroep of de aanvraag ontvankelijk is, wordt onderzocht of het…

onverdeeldheid

wanneer verschillende personen een zelfde recht hebben (zoals een eigendomsrecht) in een bepaald goed, zonder dat ieders deel afzonderlijk kan aangewezen worden.

opzeggingstermijn

de opzeggingstermijn is de periode tussen de opzegging van de overeenkomst en het effectieve einde van de overeenkomst.

opzeggingsvergoeding

een werkgever of een werknemer moet een opzeggingsvergoeding betalen als de werknemer niet werkt tijdens de opzeggingstermijn of als de regels rond het einde van de overeenkomst niet werden gerespecteerd.

ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is het geheel aan beslissingen dat ouders kunnen en moeten nemen voor hun minderjarige kinderen, zoals de opvoeding, de woonplaats, medische behandelingen, religie, enz.

overmacht

Je spreekt van overmacht als je je verplichtingen onmogelijk kan nakomen door een gebeurtenis waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent.

persoon met een beperkte zelfredzaamheid

een persoon die niet of in beperkte mate in staat is om zelfstandig te leven en/of te beslissen. De beperkte zelfredzaamheid is het gevolg van een geestelijke en/of een lichamelijke beperking. Er zijn verschillende hulp- en beschermingsmaatregelen voor…

pleitzitting

de zitting waarop de partijen pleiten over de zaak. De pleitzitting heeft plaats na de conclusies van de partijen

procureur des Konings

Een magistraat die deel uitmaakt van het openbaar ministerie (of het parket). Hij moet het belang van de maatschappij vertegenwoordigen. Daarom speelt hij een belangrijke rol in burgerlijke zaken waar minderjarigen in betrokken zijn en in strafzaken.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

een administratieve rechtbank waarbij je in beroep kan gaan tegen een beslissing rond je recht om als vreemdeling in België te verblijven.

rechtsbijstand

wanneer je inkomsten onder de bepaalde grens liggen, kan je vrijgesteld worden van het betalen van gerechtskosten of andere kosten van een procedure. Die worden dan door de Staat betaald. Voor je de procedure opstart moet je aan de rechter vragen of hij…

rechtsplegingsvergoeding

vergoeding van de advocatenkosten voor de winnende partij, te betalen door de verliezende partij.

referentieadres

Een administratief adres voor mensen die geen vaste woonplaats in België hebben. Het adres is enkel om administratief in orde te zijn, je woont er niet echt. Het is mogelijk bij het OCMW, bij een privépersoon of bij sommige rechtspersonen.

regels van behoorlijk bestuur

Regels die de overheid moet respecteren bij elke beslissing en die ervoor moeten zorgen dat de overheid zijn burgers goed bestuurt.

reservataire erfgenamen

Erfgenamen die je niet volledig kan onterven. Ze hebben altijd recht op een gedeelte van de erfenis. Je echtgeno(o)t(e) en je kinderen zijn reservataire erfgenamen.