billijkheidsredenen

Redenen die zorgen dat het in een bepaalde concrete situatie redelijker en rechtvaardiger is om af te wijken van de normale gang van zaken.

C4

de C4 is een attest van werkloosheid. Op het einde van de arbeidsovereenkomst bezorgt de werkgever de C4 aan de werknemer.

cassatieberoep

een specifieke beroepsprocedure voor het Hof van Cassatie, die in 2 situaties voorkomt: 1. Bij een procedure voor de rechtbank om te controleren of de beslissing in beroep de wet respecteert 2. Om te controleren of een administratieve beslissing correct…

centraal erfrechtregister

een centraal register waarin de akten en attesten rond de afwikkeling van de nalatenschap zijn opgeslagen. Iedereen die er een belang bij heeft kan info opvragen uit het register.

code 207

een code in het rijksregister. De code 207 geeft aan waar je moet verblijven tijdens de behandeling van je aanvraag internationale bescherming (asiel). Fedasil duidt de plaats aan. Als je niet verblijft in de aangeduide plaats, dan krijgt een een code…

collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst over arbeidsvoorwaarden die gemaakt wordt tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties. De overeenkomst is geldig binnen een bedrijf, een arbeidssector of voor het hele land.

conclusies

Schriftelijk document met de argumenten van de advocaat. De partijen bezorgen hun conclusies aan elkaar en aan de griffie. Zij doen dat voor de pleitzitting en op data die bij het begin van de procedure zijn vastgelegd.

Conclusietermijnen

conclusietermijnen zijn data waarop de partijen in een procedure voor de rechtbank hun conclusie moeten bezorgen op de griffie en aan de tegenpartij

DABS

De centrale databank waarin akten van de Burgerlijke Stand worden opgenomen. Gemeenten, de consulaten, de rechtbanken, kunnen online huwelijksakten, geboorteakten enz. raadplegen en eventueel aanpassen. De DABS bestaat sinds 31 maart 2019.

dagvaarding

Een officiële oproeping voor de rechtbank via een gerechtsdeurwaarder. De wet bepaalt voor welke procedures je een dagvaarding moet gebruiken en welke je via een verzoekschrift kan opstarten.

derdelander

Een buitenlander van buiten de Europese Unie. Onderdanen uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, de Britten die voor de Brexit een verblijfskaart hadden, hebben dezelfde verblijfsrechten als Unieburgers.

deurwaardersexploot

een deurwaardersexploot is een verzamelnaam voor de officiële documenten die een deurwaarder opmaakt en bezorgt. Het kan gaan om een dagvaarding, de betekening van een vonnis, de kennisgeving van de opzegging van een overeenkomst …

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

overheid die beslist of een vreemdelingen in België mag binnenkomen en verblijven. De DVZ kan ook beslissen dat een vreemdelingen België moet verlaten.

domicilie

Je officiële adres. Meestal is het de plaats waar je gewoonlijk verblijft.

domicilieadres

het adres waar je officieel bent ingeschreven.

dossier van de rechtspleging

per procedure voor de rechtbank legt de griffier een dossier van de rechtspleging aan. Daarin worden de inleidende akte, de conclusie en de stukken van de partijen over de procedure bewaard

dubbel vakantiegeld

een premie die je werkgever je uitbetaalt voor de vakantie. Vaak wordt het vakantiegeld in mei of in juni betaald.

dwangbevel

Een schriftelijk bevel van de overheid om te betalen. Het is een laatste waarschuwing. Als er daarna niet betaald wordt, mag de gerechtsdeurwaarder het bevel uitvoeren en beslag leggen. Een tussenkomst van de rechtbank is niet nodig.

e-box

een elektronische brievenbus die je op je computer of op je smartphone kan installeren. Je ontvangt er officiële documenten van de overheid die voor jou bestemd zijn.

echtgenoot

de echtgenoot is de persoon, man of vrouw, met wie je bent gehuwd. Tussen de echtgenoten bestaan er bepaalde rechten en verplichtingen