staatloze

een vreemdeling die door geen enkele staat als zijn/haar onderdaan wordt beschouwd. De familierechtbank beslist of iemand als staatloze wordt erkend.

stafhouder

plaatselijk hoofd van de Orde van Advocaten per balie van advocaten.

statuten van een vereniging

de basisregels van een vereniging. Er staat in wat het doel is van de vereniging, wanneer die is opgericht, wie de verantwoordelijken zijn, enz. De statuten zijn gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

successierechten

Erfbelasting. De belasting die je betaalt op wat je via een erfenis krijgt.

syntheseconclusie

in een syntheseconclusie herneemt een partij in een proces al zijn/haar argumenten in 1 document

territoriaal bevoegd

Regels die bepalen in welke plaats je een procedure bij de rechtbank moet opstarten.

testament

een document waarin je beslist wat er met je goederen gebeurt na je overlijden.

transmigrant

een vreemdeling die tijdelijk in België verblijft en die op doortocht is naar een ander land, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.

uitgifte

de officiële kopie van de beslissing met de handtekening van de rechter. Je hebt een uitgifte nodig om de beslissing te betekenen of gedwongen uit te voeren.

uitstel

als je een straf met uitstel krijgt hoef je de straf niet of slechts gedeeltelijk te ondergaan. De voorwaarde daarvoor is dat je niet opnieuw dezelfde fout begaat. Een straf met uitstel kan worden beslist door een rechter of door een instelling zoals de…

uitvoerbaar bij voorraad

de (gedwongen) uitvoering van de beslissing van de rechter voordat de termijn om in beroep te gaan voorbij is of voor de rechter in beroep een nieuwe beslissing heeft genomen

uitvoerbare titel

Een juridisch document dat officieel een bepaald recht vaststelt. Dat document is nodig om het recht dat erin staat te laten uitvoeren. Op basis van een uitvoerbare titel kan je aan een gerechtsdeurwaarder vragen om bijvoorbeeld beslag te leggen. De…

Unieburger

een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie. Het gaat om de volgende landen: Bulgarije, Zuid-Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,…

vaste datum

Een document (zoals een huurovereenkomst) krijgt een vaste datum op het moment dat het bestaan van het document niet meer in twijfel kan worden getrokken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door de registratie op het registratiekantoor. Vanaf die datum moet…

vermogen

al je rechten en plichten die je in geld kan uitdrukken. Je vermogen omvat 2 categorieën: activa (je goederen (zoals auto, huis, tv), inkomsten, schuldvorderingen,...) en passiva (schulden).

vernietigen

Een rechter kan een overeenkomst of een beslissing vernietigen. Dat wil zeggen dat de overeenkomst of beslissing niet meer bestaat voor de toekomst en het verleden. Het is alsof de overeenkomst of beslissing nooit heeft bestaan. Bijvoorbeeld: als een…

verstek

wanneer één van de partijen niet opdaagt op de zitting van de rechtbank, hoewel die wel correct werd opgeroepen. De beslissing die de rechter dan neemt, is een beslissing bij verstek.

vertegenwoordiger

Iemand die in jouw plaats beslissingen neemt of handelingen stelt. Een vertegenwoordiger handelt in jouw naam en voor jouw rekening.

vertrouwenspersoon

iemand die je vertrouwt en die je bijstaat tijdens belangrijke contacten in verschillende levensdomeinen. Je kan een vertrouwenspersoon hebben voor je contacten met het OCMW, bij de uitoefening van je patiëntenrechten, als je een bewindvoerder hebt, enz…

vervaldatum

De datum waarop de schuld betaald moet zijn.