DABS

De centrale databank waarin akten van de Burgerlijke Stand worden opgenomen. Gemeenten, de consulaten, de rechtbanken, kunnen online huwelijksakten, geboorteakten enz. raadplegen en eventueel aanpassen. De DABS bestaat sinds 31 maart 2019.

dagvaarding

Een officiële oproeping voor de rechtbank via een gerechtsdeurwaarder. De wet bepaalt voor welke procedures je een dagvaarding moet gebruiken en welke je via een verzoekschrift kan opstarten.

derdelander

Een buitenlander van buiten de Europese Unie. Onderdanen uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, de Britten die voor de Brexit een verblijfskaart hadden, hebben dezelfde verblijfsrechten als Unieburgers.

deurwaardersexploot

een deurwaardersexploot is een verzamelnaam voor de officiële documenten die een deurwaarder opmaakt en bezorgt. Het kan gaan om een dagvaarding, de betekening van een vonnis, de kennisgeving van de opzegging van een overeenkomst …

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

overheid die beslist of een vreemdelingen in België mag binnenkomen en verblijven. De DVZ kan ook beslissen dat een vreemdelingen België moet verlaten.

domicilie

Je officiële adres. Meestal is het de plaats waar je gewoonlijk verblijft.

domicilieadres

het adres waar je officieel bent ingeschreven.

dossier van de rechtspleging

per procedure voor de rechtbank legt de griffier een dossier van de rechtspleging aan. Daarin worden de inleidende akte, de conclusie en de stukken van de partijen over de procedure bewaard

dubbel vakantiegeld

een premie die je werkgever je uitbetaalt voor de vakantie. Vaak wordt het vakantiegeld in mei of in juni betaald.

dwangbevel

Een schriftelijk bevel van de overheid om te betalen. Het is een laatste waarschuwing. Als er daarna niet betaald wordt, mag de gerechtsdeurwaarder het bevel uitvoeren en beslag leggen. Een tussenkomst van de rechtbank is niet nodig.