vaste datum

Een document (zoals een huurovereenkomst) krijgt een vaste datum op het moment dat het bestaan van het document niet meer in twijfel kan worden getrokken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door de registratie op het registratiekantoor. Vanaf die datum moet…

vermogen

al je rechten en plichten die je in geld kan uitdrukken. Je vermogen omvat 2 categorieën: activa (je goederen (zoals auto, huis, tv), inkomsten, schuldvorderingen,...) en passiva (schulden).

vernietigen

Een rechter kan een overeenkomst of een beslissing vernietigen. Dat wil zeggen dat de overeenkomst of beslissing niet meer bestaat voor de toekomst en het verleden. Het is alsof de overeenkomst of beslissing nooit heeft bestaan. Bijvoorbeeld: als een…

verstek

wanneer één van de partijen niet opdaagt op de zitting van de rechtbank, hoewel die wel correct werd opgeroepen. De beslissing die de rechter dan neemt, is een beslissing bij verstek.

vertegenwoordiger

Iemand die in jouw plaats beslissingen neemt of handelingen stelt. Een vertegenwoordiger handelt in jouw naam en voor jouw rekening.

vertrouwenspersoon

iemand die je vertrouwt en die je bijstaat tijdens belangrijke contacten in verschillende levensdomeinen. Je kan een vertrouwenspersoon hebben voor je contacten met het OCMW, bij de uitoefening van je patiëntenrechten, als je een bewindvoerder hebt, enz…

vervaldatum

De datum waarop de schuld betaald moet zijn.

verweerder

De partij die een oproeping krijgt bij de rechtbank omdat de tegenpartij (eiser) wil dat de rechter hem verplicht om een som geld te betalen of iets te doen.

verzoekschrift

Een document waarmee je een procedure voor de rechtbank kan beginnen. Je zet in het verzoekschrift je vraag aan de rechtbank en je bezorgt het document aan de griffie van de rechtbank. De wet bepaalt voor welke procedures je een dagvaarding moet…

verzoekschrift voor hoger beroep

verzoekschrift waarmee je aan een rechter van een hogere graad vraagt om je zaak opnieuw te onderzoeken en een andere beslissing te nemen

vetorecht

het recht om zich tegen een bepaalde beslissing of vraag te verzetten zonder dat iemand anders daartegen kan ingaan.

visum

een sticker in je paspoort. Het is het toegangsbewijs voor België of het Schengengebied.

volmacht

Een verklaring waarin je iemand de toestemming geeft om in jouw naam een handeling te stellen die jou verbindt. Bijvoorbeeld: iemand met een volmacht koopt iets in jouw naam en jij moet daarna de prijs betalen.

vonnis

een beslissing van een rechter in een rechtbank