Woordenlijst

v

Er staan 114 woorden in de woordenlijst

vaste datum Een document (zoals een huurovereenkomst) krijgt een vaste datum op het moment dat het bestaan van het document niet meer in twijfel kan worden getrokken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door de registratie op het registratiekantoor. Vanaf die datum moet iedereen het bestaan van het document respecteren.
vermogen al je rechten en plichten die je in geld kan uitdrukken. Je vermogen omvat 2 categorieën: activa (je goederen (zoals auto, huis, tv), inkomsten, schuldvorderingen,...) en passiva (schulden).
verstek wanneer één van de partijen niet opdaagt op de zitting van de rechtbank, hoewel die wel correct werd opgeroepen. De beslissing die de rechter dan neemt, is een beslissing bij verstek.
vertegenwoordiger Iemand die in jouw plaats beslissingen neemt of handelingen stelt. Een vertegenwoordiger handelt in jouw naam en voor jouw rekening.
vervaldatum De datum waarop de schuld betaald moet zijn.
verweerder De partij die een oproeping krijgt bij de rechtbank omdat de tegenpartij (eiser) wil dat de rechter hem verplicht om een som geld te betalen of iets te doen.
verzoekschrift Een document waarmee je een procedure voor de rechtbank kan beginnen. Je zet in het verzoekschrift je vraag aan de rechtbank en je bezorgt het document aan de griffie van de rechtbank. De wet bepaalt voor welke procedures je een dagvaarding moet gebruiken en welke je via een verzoekschrift kan opstarten.
verzoekschrift voor hoger beroep verzoekschrift waarmee je aan een rechter van een hogere graad vraagt om je zaak opnieuw te onderzoeken en een andere beslissing te nemen
vetorecht het recht om zich tegen een bepaalde beslissing of vraag te verzetten zonder dat iemand anders daartegen kan ingaan.
volmacht Een verklaring waarin je iemand de toestemming geeft om in jouw naam een handeling te stellen die jou verbindt. Bijvoorbeeld: iemand met een volmacht koopt iets in jouw naam en jij moet daarna de prijs betalen.
vonnis een beslissing van een rechter in een rechtbank