betekenen

officieel via een gerechtsdeurwaarder iemand op de hoogte brengen.

betekening

officiële kennisgeving via een gerechtsdeurwaarder

bevolkingsregister

Register met de namen van de Belgen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een bepaalde gemeente. Vreemdelingen die al meer dan 5 jaar legaal in België verblijven kunnen er ook in worden opgenomen.

bewijsstukken

de documenten (brieven, facturen, foto’s, betalingsbewijzen …) die je tijdens een procedure aan de rechter toont om je standpunt te verduidelijken

bezit van staat

wanneer men zich steeds heeft gedragen alsof men de ouder van het kind was en ook door de buitenwereld steeds als de ouder is beschouwd.

bijlage 13quinquies

Een A4-formulier dat je krijgt als het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS) je vraag om internationale bescherming heeft geweigerd. De weigering is definitief want de termijn om in beroep te gaan is verstreken of je beroep is geweigerd…

bijlage 15

Een A4-formulier dat je in sommige procedures krijgt in afwachting van een beslissing over de toekenning of de verlenging van je verblijfskaart. Je krijgt ook een bijlage 15 als je verblijf is goedgekeurd maar je nog op de elektronische kaart moet…

bijlage 19

Een A4-formulier dat je krijgt als je als Unieburger een aanvraag voor een verblijfskaart hebt ingediend, bijvoorbeeld als werknemer, als werkzoekende, als student. 

bijlage 19ter

Een A4-formulier dat je krijgt als je als derdelander in België een aanvraag gezinshereniging doet met een Unieburger of met een Belg. 

bijlage 20

een A4-formulier dat je krijgt als je aanvraag voor een verblijfskaart als Unieburger of als familielid van een Unieburger of Belg is geweigerd

bijlage 21

een A4 formulier dat je krijgt als de Dienst Vreemdelingenzaken je verblijfskaart als Unieburger of als familielid van een Unieburger of Belg intrekt.

bijlage 22

een A4-formulier dat je krijgt als je een vast verblijf aanvraagt. Je bent een derdelander die een verblijfskaart heeft op grond van gezinshereniging met een Belg of een Unieburger. 

bijlage 26

een A4-formulier dat je krijgt als je voor de eerste keer internationale bescherming (asiel) vraagt in België.

bijlage 26

Een A4-formulier dat je krijgt als je een aanvraag voor een verblijf hebt ingediend. Als je een aanvraag doet aan de grens, dan krijg je een bijlage 25. 

bijlage 26quater

Een A4-formulier dat je krijgt als de Belgische asielinstanties zich onbevoegd verklaren omdat ze vinden dat een ander land je aanvraag om internationale bescherming moet onderzoeken. 

bijlage 26quinquies

Een A4-formulier dat je een volgend verzoek om internationale bescherming indient. Je had vroeger al een aanvraag gedaan, maar die was geweigerd en nu doe je opnieuw een aanvraag. 

bijlage 3

Dit is een aankomstverklaring in de vorm van een A4-formulier. Je krijgt dit als je je als derdelander aanmeldt bij de gemeente voor een kort verblijf in België (maximum 3 maanden of de duur van je visum). Je moet geen aankomstverklaring doen als je in…

bijlage 35

Een A4-formulier dat je krijgt als je een schorsend beroep hebt ingediende tegen een beslissing van weigering of intrekking van je verblijfskaart. Met je bijlage 35 verblijf je legaal in België, maar je bent niet (meer) ingeschreven in het rijksregister…

bijlage 3bis

Een A4-formulier waarin een persoon zich garant stelt om de medische kosten, de kosten van verblijf en de repatriëringskosten te betalen van een derdelander tijdens zijn/haar kort verblijf in België. 

bijlage 3ter

Een A4-formuolier dat je krijgt als je je als Unieburger aanmeldt bij de gemeente voor een kort verblijf in België (maximum 3 maanden).