Nieuw: pas gediplomeerde buitenlandse studenten kunnen een verblijfskaart krijgen om werk te zoeken

Gepubliceerd op 24 augustus 2021

Vreemdelingen

Studenten van buiten de Europese Unie die pas zijn afgestudeerd kunnen een verblijfskaart krijgen om werk te zoeken of om een onderneming op te richten. Die regel stond al in een Europese Richtlijn en is nu ook opgenomen in de Belgische Vreemdelingenwet. 

Een vreemdeling die in België verblijft op grond van zijn studies, kan zijn verblijfskaart als student niet meer verlengen nadat hij is afgestudeerd. Vanaf nu kan een student buiten de Europese Unie op dat moment een verblijfskaart krijgen van 12 maanden om in België werk te zoeken of een onderneming op te richten. 

De voorwaarden waaraan hij moet voldoen zijn: 

  • een geldig paspoort hebben; 
  • een diploma hoger onderwijs hebben behaald in België; 
  • een ziektekostenverzekering hebben in België; 
  • voldoende bestaansmiddelen hebben. 

Hij moet de documenten binnenbrengen die aantonen dat hij aan de voorwaarden voldoet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn verblijfskaart als student. Als er nog documenten ontbreken, dan heeft hij 15 dagen om zijn dossier te vervolledigen

Als de aanvraag volledig is, dan krijgt hij een ontvangstbewijs en eventueel een voorlopige verblijfskaart, in afwachting van de goedkeuring van het dossier. 

Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan keurt de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag goed binnen de 90 dagen vanaf de ontvangstmelding. 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan de verblijfskaart weer intrekken in de volgende situaties.  

  • De pas afgestudeerde maakt geen reële kans om werk te vinden of een onderneming op te richten. Vanaf 3 maanden na de afgifte de verblijfskaart, mag de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aan de afgestudeerde student vragen hoe ver hij staat in zijn zoektocht naar werk. Hij heeft dan 15 dagen om te reageren.  
  • Hij voldoet niet meer aan de voorwaarden voor de verblijfskaart, bijvoorbeeld hij heeft geen voldoende bestaansmiddelen meer. 
  • Hij wordt geacht een gevaar te zijn voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid. 

Opgelet! De verblijfkaart om werk te zoeken geldt enkel voor vreemdelingen van buiten de Europese Unie die een verblijfskaart hebben op grond van hun studies in België
Voor vreemdelingen die om een andere reden in België verblijven, heeft het beëindigen van hun studies geen invloed op hun verblijfskaart, bijvoorbeeld bij gezinshereniging of internationale bescherming.

In de Vreemdelingenwet zijn nog andere bepalingen rond het statuut van vreemde studenten gewijzigd. Je vindt meer info in onze fiches.