Gescheiden ouders: wat als je vreest voor internationale kinderontvoering?

Gepubliceerd op 04 augustus 2022

Familie

Je spreekt van internationale kinderontvoering als een ouder met een kind naar het buitenland verhuist zonder de toestemming van de andere ouder of van een rechter.

 

Bij ouders in conflictsituaties bestaat soms de vrees dat de andere ouder op vakantie vertrekt met de kinderen en achteraf niet meer terugkeert.

Een ouder die alleen op reis vertrekt met zijn kind moet in principe de toestemming van de andere ouder niet bewijzen. Er wordt van uitgegaan dat de andere ouder instemt. Dat maakt de vrees voor kinderontvoering des te groter.
 

Wat kan je doen je als vreest dat je kind na de vakantie in het buitenland niet gaat terugkeren naar België?

 • Maak vooraf duidelijke afspraken met de andere ouder. Zo kan je bijvoorbeeld samen een formulier van Child Focus ondertekenen waarin de data en de plaats van de reis uitdrukkelijk vermeld staan.
 • Verwittig vrienden en familie en vraag hen je te verwittigen als ze verontrustende tekenen zien.
 • Vraag advies bij Child Focus of het Federaal Aanspreekpunt bij de FOD Justitie.
 • Bespreek met een advocaat of het zinvol is om een procedure op te starten bij de familierechtbank om een vertrek naar het buitenland te voorkomen. Je kan bijvoorbeeld vragen dat het paspoort van het kind bij jou moet blijven.

 

Wat kan je doen je als je kind na de vakantie niet is teruggekeerd naar België?

 • Je kan proberen om met de andere ouder tot een oplossing te komen via een internationale familiebemiddelingsprocedure.
 • Je kan de hulp vragen van de federale overheid:
  • Als je kind verblijft in een land  waarmee België een akkoord heeft gesloten rond internationale kinderontvoering, dan kan je een verzoek tot terugkeer indienen bij het Federaal Aanspreekpunt van de FOD Justitie.
   De voorwaarden voor een verzoek tot terugkeer zijn:
   • je kind is jonger dan 16 jaar;
   • je oefent het ouderlijk gezag uit over het kind;
   • je kind had voor zijn vertrek zijn gewone verblijfplaats in België.

De landen die een akkoord hebben rond internationale kinderontvoering hebben elk een centrale dienst aangeduid. In België is dat het Federaal Aanspreekpunt van de FOD Justitie. De centrale diensten van de verschillende landen werken samen om via een minnelijke procedure het kind te laten terugkeren. Lukt dat niet, dan kunnen de centrale diensten een gerechtelijke procedure opstarten.

 • Als je kind verblijft in een land waarmee België geen akkoord heeft gesloten, dan kan de FOD Buitenlandse zaken via de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland tot een oplossing proberen te komen.
 • Daarnaast kan je een procedure opstarten bij de familierechtbank. Je kan aan de rechter vragen dat die de aan de andere ouder beveelt om het kind terug te brengen. De landen waarmee België een akkoord heeft gesloten rond internationale kinderontvoering moeten meewerken aan de uitvoering van het bevel tot terugkeer. Vanaf 1 augustus 2022 zijn de procedures bij de familierechtbank rond de terugkeer van kinderen duidelijker omschreven, bijvoorbeeld:
  • de zitting van de familierechtbank heeft plaats binnen de 8 dagen vanaf de inschrijving van de zaak op de rol;
  • de rechter beslist binnen de 60 dagen vanaf het begin van de procedure.

Voor meer advies en ondersteuning kan je ook terecht bij Child Focus:

 • op het nummer 116000;
 • of op hun website.