Als jurylid speel je een belangrijke rol in de procedure voor het hof van assisen.
Je beslist mee over de schuld of onschuld.

Je kan als jurylid via de voorzitter vragen stellen aan de beschuldigde en de getuigen op voorwaarde dat je je mening of voorkeur niet laat zien. Je moet onpartijdig blijven tot het einde van het proces.

De juryleden worden door loting aangeduid. Naast de 12 die uiteindelijk nodig zijn, worden er telkens ook plaatsvervangende juryleden geselecteerd, voor als er iemand zou wegvallen (bijvoorbeeld door ziekte).

Heb je als geselecteerd jurylid geldige redenen om niet te kunnen gaan, dan kan je reageren en uitleggen waarom je geen jurylid kan zijn. Je bewijst daarbij best zo goed mogelijk je redenen.

Het is de voorzitter van het hof die beslist of de aangehaalde reden aanvaard wordt of niet.

Als jurylid moet je de eed afleggen. De voorzitter leest het volgende voor:
‘Gij zweert en belooft dat gij de aan … ten laste gelegde feiten met de grootste aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; dat gij met niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is afgelegd; dat gij geen gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; dat gij zult beslissen op grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt.’

Als jurylid moet je vervolgens rechtstaan, je hand opsteken en zeggen: ‘Ik zweer het’.

Tijdens het proces mag je met niemand buiten de rechtszaal over de zaak praten of zelf niet ergens anders informatie over de zaak inwinnen. Je bent verplicht om geheim te houden wat er gezegd wordt tijdens het overleg van de jury, ook na afloop van het proces.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant