Wat is de rol van de vertrouwenspersoon?

Voor je verder leest

Opgelet: verschillende wetten gebruiken het begrip 'vertrouwenspersoon' (bijvoorbeeld de wet op de patiëntenrechten, de euthanasiewet, de wet ter bescherming van geesteszieken), maar het begrip wordt niet altijd op dezelfde manier ingevuld. De taak van de vertrouwenspersoon is verschillend naargelang de wettelijke basis.

Hier gaat het om de vertrouwenspersoon in het kader van de bescherming van onbekwame personen (bewindvoering).

Zolang het bewind loopt, kan de beschermde persoon zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dat is over het algemeen iemand uit de directe familie, maar het kan om het even wie zijn, bijvoorbeeld een vriend, een buur, een sociaal werker, enz.

  • De vertrouwenspersoon heeft in de eerste plaats een rol als bemiddelaar tussen de bewindvoerder en de beschermde persoon. Hij kan zich rechtstreeks wenden tot de bewindvoerder en de vrederechter. Hij kan ook de wensen van de beschermde persoon verwoorden, indien die daartoe zelf niet meer in staat is.
     
  • De vertrouwenspersoon staat de beschermde persoon bij in alle stadia van de procedure. Wanneer eenmaal een bewindvoerder is aangewezen, kan de vertrouwenspersoon inlichtingen geven, dingen uitleggen aan de beschermde persoon, moeilijkheden en vragen signaleren aan de bewindvoerder, ...
     
  • De vertrouwenspersoon heeft ook een controlerende rol. De bewindvoerder moet hem een afschrift bezorgen van zijn jaarverslagen over het beheer. Zo kan de vertrouwenspersoon nagaan of de bewindvoerder zijn taak correct vervult en hem verantwoording vragen als dat nodig is. 

De vertrouwenspersoon wordt aangewezen door de vrederechter, op voorstel van de beschermde persoon of op eigen initiatief. De vertrouwenspersoon kan op eender welk ogenblik worden aangewezen, ook wanneer de bewindvoering al jaren loopt.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home