Ik heb iets gehoord over een hervorming. Wat is er op 1 september 2014 veranderd?

De beschermingsregelingen voor meerderjarige kwetsbare personen zijn vanaf 1 september 2014 ingrijpend gewijzigd. 

Je vindt hier een kort overzicht van de wijzigingen. 

 

De volgende regelingen zijn afgeschaft:

  • de verlengde minderjarigheid;
  • de toevoeging van een gerechtelijk raadsman;
  • de gerechtelijke onbekwaamverklaring.

 

De volgende regelingen blijven bestaan:

  • de collectieve schuldenregeling;
  • de gedwongen opname van geesteszieken;
  • de internering van niet-toerekeningsvatbare personen die misdrijven plegen. 

Een nieuwe vorm van bescherming is toegevoegd:

De buitengerechtelijke bescherming, die de vorm aanneemt van een lastgeving. Op een ogenblik waarop je nog in staat bent je wil te uiten, kan je een andere persoon de opdracht geven om jouw zaken te beheren of een welomschreven opdracht uit te voeren, bv. een onroerend goed verkopen. Die lastgeving kan alleen op je goederen betrekking hebben en nooit op beslissingen over je persoon. Als er zich bij de uitvoering van de lastgeving een probleem voordoet, kan de vrederechter worden gevraagd zich uit te spreken over de wilsbekwaamheid van de lastgever en over de geldigheid van de lastgeving. In voorkomend geval kan de vrederechter de maatregel omzetten in een gerechtelijke beschermingsmaatregel.

De vroegere gerechtelijke bescherming van voorlopige bewindvoering is op verschillende vlakken veranderd en heet voortaan 'bewindvoering'.

De maatregel wordt opgelegd door de vrederechter en kan twee vormen aannemen:

  • bijstand aan de beschermde persoon (de persoon stelt zelf de handeling, maar niet alleen);
  • vertegenwoordiging van de beschermde persoon (de bewindvoerder stelt de handeling in naam van de persoon).

Als bijstand volstaat, stelt de vrederechter een bewindvoerder aan, die krijgt de opdracht om de beschermde persoon bij te staan bij bepaalde belangrijke beslissingen of mee te tekenen bij bepaalde rechtshandelingen, die in de beslissing van de vrederechter worden opgesomd.  

Als bijstand niet voldoende is, geeft de vrederechter aan de bewindvoerder de opdracht om de beschermde persoon te vertegenwoordigen. Die vertegenwoordigingsbevoegdheid kan algemeen zijn of beperkt worden tot bepaalde handelingen die in de beslissing van de vrederechter worden opgesomd. 

De wet beoogt te komen tot een beschermingsmaatregel 'op maat​', aangepast aan de behoeften van de te beschermen persoon, waarbij diens mogelijkheden en wensen in rekening worden genomen.  

Nieuw is ook dat de bijstand en de vertegenwoordiging zowel betrekking kunnen hebben op de goederen van de beschermde persoon als op de persoon zelf.

Er kan één enkele bewindvoerder worden aangesteld voor beide aspecten, maar de vrederechter kan ook beslissen één bewindvoerder aan te stellen voor de goederen en een andere voor de persoon. 

Bijvoorbeeld: De keuze van de woonplaats van de beschermde persoon is een beslissing die eventueel door de bewindvoerder voor de persoon kan worden genomen.

 

Wat gebeurt er met de oude regelingen die nog lopen?

De nieuwe regeling is alleen van toepassing op personen die een verzoek tot bescherming hebben ingediend na 1 september 2014. 

Voor personen die op die datum al onder een beschermingsregeling vielen, verandert er in een eerste fase niets. Er is een overgangsregeling om de oude maatregelen aan te passen aan de nieuwe regels. Voor personen die onder voorlopige bewindvoering of verlengde minderjarigheid vallen, dient de oude regeling pas tegen 1 september 2019 te worden aangepast.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home