Ik heb iets gehoord over een hervorming in bewindvoering. Wat is er op 1 september 2014 veranderd?

De beschermingsregelingen voor meerderjarige kwetsbare personen zijn vanaf 1 september 2014 ingrijpend gewijzigd. 

Je vindt hier een kort overzicht van de wijzigingen. 

De volgende regelingen zijn afgeschaft:

  • de verlengde minderjarigheid;
  • de toevoeging van een gerechtelijk raadsman;
  • de gerechtelijke onbekwaamverklaring.

 

De volgende regelingen blijven bestaan:

  • de collectieve schuldenregeling;
  • de gedwongen opname van geesteszieken;
  • de internering van niet-toerekeningsvatbare personen die misdrijven plegen. 

De vroegere gerechtelijke bescherming van voorlopige bewindvoering is op verschillende vlakken veranderd en heet voortaan 'bewindvoering'.

De maatregel wordt opgelegd door de vrederechter en kan twee vormen aannemen:

  • bijstand aan de beschermde persoon (de persoon stelt zelf de handeling, maar niet alleen);
  • vertegenwoordiging van de beschermde persoon (de bewindvoerder stelt de handeling in naam van de persoon).

Als bijstand volstaat, stelt de vrederechter een bewindvoerder aan, die krijgt de opdracht om de beschermde persoon bij te staan bij bepaalde belangrijke beslissingen of mee te tekenen bij bepaalde rechtshandelingen. De handelingen die de beschermde persoon niet meer alleen kan stellen, worden in de beslissing van de vrederechter.  

Als bijstand niet voldoende is, geeft de vrederechter aan de bewindvoerder de opdracht om de beschermde persoon te vertegenwoordigen. Die vertegenwoordigingsbevoegdheid kan algemeen zijn of beperkt worden tot bepaalde handelingen. De handelingen waarvoor de bewindvoerder de beschermde persoon mag vertegenwoordigen, worden in de beslissing van de vrederechter opgesomd. 

De wet wil een beschermingsmaatregel 'op maat​' creëren, aangepast aan de noden van de te beschermen persoon, waarbij diens mogelijkheden en wensen in rekening worden genomen.  

De bijstand en de vertegenwoordiging kunnen zowel betrekking hebben op de goederen van de beschermde persoon als op de persoon zelf.

Er kan 1 bewindvoerder worden aangesteld voor de goederen en de persoon samen, maar de vrederechter kan ook beslissen 1 bewindvoerder aan te stellen voor de goederen en een andere voor de persoon. 

Bijvoorbeeld: De keuze van de woonplaats van de beschermde persoon is een beslissing die door de bewindvoerder over de persoon kan worden genomen.

 

Een nieuwe vorm van bescherming is toegevoegd:

De buitengerechtelijke bescherming, die de vorm aanneemt van een mandaat. Het wordt ook de 'zorgvolmacht' genoemd.
Wanneer je nog in staat bent om je wil te uiten, kan je een andere persoon de opdracht geven om jouw zaken te beheren of een bepaalde opdracht uit te voeren, bv. een onroerend goed verkopen.
Dat mandaat kan zowel over je goederen gaan als over je persoon.
Als er zich bij de uitvoering van het mandaat een probleem voordoet, kan de vrederechter worden gevraagd om te beslissen over de geldigheid van het mandaat. Hij moet inschatten of je wel in staat was om een mandaat te geven. 
Als dat nodig is, dan kan de vrederechter de maatregel omzetten in een gerechtelijke beschermingsmaatregel.

 

 

Wat gebeurt er met de oude regelingen?

Er was een overgangsregeling voorzien die eindigde op 1 september 2019. Sindsdien valt iedereen die onder een oude beschermingsmaatregel stond, onder de nieuwe regels van bewind. 

Meer informatie vind je onder:

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home